GÜZEL KÖYDEN
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

GÜZEL KÖYDEN
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

 

Veri Sahibi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Güzel Köyden; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

 

Kapsam ve Temel İlkeler

Kişisel veriler; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Güzel Köyden tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin;

 

 • hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı,
 • sınırlı ve ölçülü olarak,

ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Güzel Köyden tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel Veriler

 

Güzel Köyden tarafından; internet sitesinde sunulan hizmet kapsamında, aşağıda yazılı kişisel veri kategorileri işlenmektedir.

 

 • Kimlik Verileri (Ad-soyad, T.C. Kimlik No bv.)
 • İletişim Verileri (Adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Müşteri İşlem Verileri (Sipariş bilgisi, talep bilgisi, fatura bilgisi vb.)
 • Finans Verileri (Ödeme bilgileri, kredi kartı, banka kartı bilgileri vb.)
 • İşlem Güvenliği Verileri (İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı-parola bilgileri vb.)
 • Pazarlama Verileri (Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vb.)
 • Lokasyon Verisi (Bulunulan yerin konum bilgileri)

 

Hukuki Sebepler

 

Güzel Köyden olarak; internet sitesinde sunulan hizmet kapsamında; kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ışığında işlemekteyiz. Aşağıdaki tablo ile kişisel veri kategorilerinin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiğini inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Kategorileri

Veri İşleme Faaliyeti

Hukuki Sebep ve Kanuni Dayanak

 

Kimlik, İletişim, Finans ve Müşteri İşlem 

(İsim-soyisim, adres, telefon numarası, sipariş bilgi ve detayları vb.)

 İnternet sitemiz üzerinden sipariş ettiğiniz ürünlerin ilettiğiniz adrese ulaştırılması ve bu amaçla ödemenin alınması için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinin, tarafınızla imzalanan sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması

 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca

 

Müşteri İşlem

(Talep ve şikayet bildirimleriniz vb.)

Siparişiniz ile ilgili değerlendirmelerinizin, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sürecin sonuçlandırılması amaçlarıyla müşteri işlem verileriniz işlenmektedir.

Herhangi bir hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi uyarınca

 

Kimlik, İletişim, Pazarlama, Konum ve İşlem Güvenliği

(İsim-soyisim, adres, telefon numarası, çerez kayıtları, lokasyon vb.)

Kampanya ve indirimlerden faydalanmak amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, kullanışlı bir internet sitesi sağlama amacıyla çerez kayıtlarınız ve talep edilmesi halinde lokasyon veriniz açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

İnternet sitesi üzerinden buton tıklama şekilde temin edilen açık rıza vasıtasıyla

 

Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca

 

Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem

(İsim-soyisim, adres ve fatura bilgileri)

 

Siparişe ilişkin fatura düzenlenerek bu faturanın tarafınıza iletilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz işlenmektedir.

Güzel Köyden’in Kanun’dan doğan hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi uyarınca

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

 

 • Güzel Köyden tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • Kampanyaların aktarılması ve hizmetlerin doğru şekilde ifa edilebilmesi amacıyla müşteri adres ve iletişim bilgilerinin kaydı,
 • guzelkoyden.comüzerinden alışveriş yapan müşterilerin bilgilerinin teyidi,
 • Güzel Köyden’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 • Gıda teknolojileri faaliyetleri altyapılarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 • Güzel Köyden’in sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 • Güzel Köyden’e iletılen öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir. Bu kişi ve kurumlar; Güzel Köyden’in de içinde bulunduğu API Group topluluğunda bulunan tüzel kişiler, bağlı işletmeler, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Güzel Köyden’in hizmet aldığı danışman ve tedarikçiler, iş ortakları ve bunlardan bağımsız özel veya kamu kişilikleri olabilecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Güzel Köyden ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Güzel Köyden’e ileten tarafa aittir.

 

Kişisel verilerin korunması kapsamında Güzel Köyden’e iletilecek olan talepler mutlaka işbu Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile Barbaros Mah. Ağaoğlu My Office D: 63 K: 15 Ataşehir İstanbul adresine posta veya şirketimiz bünyesinde kayıtlı e-mailiniz vasıtasıyla kvkk@apigroup.com.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Güzel Köyden’e başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.

 

Başvuruyu müteakip Güzel Köyden; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Güzel Köyden’in 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

 

Ayrıca Güzel Köyden’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.