GÜZEL KÖYDEN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. HEDEF VE KAPSAM
 2. VERİ SORUMLUSU
 3. TANIMLAR
 4. VERİ GÜVENLİĞİ KURULU

4.1.ROL VE GÖREVLER
4.2.POLİTİKA, PROSEDÜR, REHBER VE KILAVUZLARIN HAZIRLANMASI

 1. POLİTİKA ESASLARI

5.1.TEMEL İLKELER
5.1.1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

5.1.3.Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme.

5.2.HUKUKA UYGUN İŞLEME FAALİYETİ

5.3. HUKUKA UYGUN VERİ AKTARIMI

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1.KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü

6.2.Veri Sahibi İlişkileri Yükümlülüğü

6.3.Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

6.4.Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

6.5.Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

7.1.İDARİ TEDBİRLER

7.2.TEKNİK TEDBİRLER

7.3.KİŞİSEL VERİ İHLALİ

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
 2. REVİZYON
 3. HEDEF VE KAPSAM
  Gıda güvenirliliği hassasiyetine haiz Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır), hukuk düzenine uyum konusunda da azami özeni göstermeyi benimsemiştir. Binaenaleyh; Güzel Köyden bünyesinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından gerekli veri mahremiyeti sistemleri inşa edilmektedir.

Güzel Köyden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Bundan böyle “Güzel Köyden KVK Politikası” olarak anılacaktır) ile Güzel Köyden tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilke ve esaslar düzenlenmektedir.

Güzel Köyden’in, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Güzel Köyden KVK Politikası ile Güzel Köyden tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda Güzel Köyden’in yerine getirmesi gereken hususlar ortaya konulmaktadır. İşbu politika ile Güzel Köyden’in benimsediği kişisel veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.

Güzel Köyden KVK Politikası, Güzel Köyden tarafından KVK Kanunu ve sair mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

 1. VERİ SORUMLUSU
  Güzel Köyden; KVK Kanunu gereği amaç ve vasıtalarını belirlemekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinde “veri sorumlusu” sıfatına haizdir ve işbu politika ile veri sorumlusu sıfatı sebebiyle edinmiş olduğu yükümlülükleri kamuoyuna duyurmaktadır.
 1. TANIMLAR

Güzel Köyden KVK Politikası’nda ve mevzuatta yer alan önemli tanımlar anlamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 Kişisel Veri

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel Nitelikteki Kişisel Veri

 

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Veri Sahibi

 

 

Kişisel verisi işlenen belirli yada belirlenebilir gerçek kişi (İlgili kişi)
Açık Rıza

 

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan muvafakat
Anonim Hale Getirme

 

 

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

 

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 Veri Sorumlusu

 

 

 Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyen

 

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri      işleme faaliyetinde bulunan organizasyon dışı gerçek ve tüzel kişi
KVK Kanunu    (Kanun)

 

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu (Kurum)

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
VERBİS

 

 

KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı nezdinde kamuya açık şekilde tutulan Veri Sorumluları Sicili.
       
   
Güzel Köyden (Şirket)

 

 

Agri Trade Gayr. Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş.
Güzel Köyden KVK Saklama ve İmha Politikası

 

 

Bünyesinde barındırdığı kişisel verilerin saklanma, silinme, yok edilme ve anonim hale gelme süreçlerinin düzenlendiği Güzel Köyden tarafından tanzim edilmiş olan politika
Güzel Köyden Veri İhlali Prosedürü   Güzel Köyden bünyesinde oluşabilecek veri ihlali ihtimalinde izlenecek süreçlerin düzenlendiği prosedür
Güzel Köyden Veri Sahibi Başvuru Formu

 

 

 Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

 

Güzel Köyden Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu

 

 

 

Güzel Köyden’e veri sahipleri tarafından yapılacak başvuru usullerini ve bu başvuruların cevaplandırılması süreçlerini düzenleyen kılavuz

Güzel Köyden KVK Politikası

 

 

 Güzel Köyden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
 Grup Şirketler

 

 

API Group bünyesinde yer alan topluluk şirketleri
Kişisel Veri İşleme Envanteri

 

 

 Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla. ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

 

 

 

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri Güvenliği      Kurulu

 

 

API Group tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan Kurul

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİ KURULU
  Veri Güvenliği Kurulu; Güzel Köyden’in bağlı olduğu API Group bünyesinde işlenen kişisel verilerin korunmasından ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sürecinin takibinden sorumlu olan birimdir. API Group bünyesinde yer alan Finans, İdare ve Pazarlama departmanları temsilcilerinden oluşur.

Kurul tarafından gerek duyulması halinde veya talep doğrultusunda gerekli toplantılar gerçekleştirilir. Politikaların revizyonu ve mevzuata uyumu Veri Güvenliği Kurulu tarafından kontrol edilir. Bu kapsamda ilgili birim veya kişi tarafından yürütülecek temel faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kişisel verilerin korunması alanında gerekli rol ve görevlendirmelerin yapılması,
 2. Mevzuata uyum açısından ilgili dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin yürütülmesi,
 3. KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin

4.1.ROL VE GÖREVLER
Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından VERBIS kayıt ve bilgi girişi işlemleri ve “Güzel Köyden Kişisel Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu” gereği ‘Veri sahibi ilişkileri ve ilgili mekanizmaların işlerliliğini kontrolü’ görevlerini ifa edecek olan “İrtibat kişisi” Veri Güvenliği Kurulu kararı ile atanır.

Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, kişisel veri mahremiyeti uyumunun temini için duyulacak ihtiyaçlar sebebi ile atanacak görevli kişilere birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir.

4.2.POLİTİKA, PROSEDÜR, REHBER VE KILAVUZLARIN HAZIRLANMASI
Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanmasının temini amacıyla Veri Güvenliği Kurulu tarafından; Güzel Köyden adına veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda yazılı dokümanlar hazırlanarak yayımlanır.

 1. Güzel Köyden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 2. Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 3. Güzel Köyden Kişisel Veri İhlali Prosedürü
 4. Güzel Köyden Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu
 1. POLİTİKA ESASLARI

5.1.TEMEL İLKELER
Güzel Köyden tarafından, kişisel verilerin işlenmesi esnasında aşağıda yazılı temel ilkeler benimsenecektir.

5.1.1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
Güzel Köyden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVK Kanunu başta olmak üzere, kişisel veri işleme faaliyetlerini, veri mahremiyeti mevzuatına ve dürüstlük kuralına uygun şekilde yürütür.

5.1.2.İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Güzel Köyden, işlemekte olduğu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri alır ve süreç takibini sürdürür.

5.1.3.Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
Güzel Köyden; kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacının, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir) gerekmektedir. Bu çerçevede Güzel Köyden, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurur.

5.1.4.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme
Güzel Köyden; işlemekte olduğu kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza eder. Güzel Köyden, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. Bu doğrultuda oluşturulmuş olan Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na riayet edilir.

5.2.HUKUKA UYGUN İŞLEME FAALİYETİ
Güzel Köyden; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirlenen veri işleme şartlarına ve Güzel Köyden KVK Aydınlatma Metni’nde yazılı olan “veri işleme amaçlarına” uygun şekilde hareket eder.

Güzel Köyden, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları kurgular. Ayrıca kurum içi eğitimlerle veri mahremiyeti konusunda personel farkındalığını sağlayarak sürecin sürekliliğini hassasiyetle yürütür.

5.3. HUKUKA UYGUN VERİ AKTARIMI
Güzel Köyden tarafından; kişisel verilerin, grup şirketleri ve 3. Kişilerle paylaşımında veya kişisel verilerin 3. kişilerin paylaşımına açılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına riayet edilir. Verilerin aktarıldığı 3. Kişilere, bahse konu kişisel verilerin güvenliğini sağlaması için gerekli tüm tedbir ve denetimler yaptırılır.

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER

Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymalıdır. Bu kapsamda işbu politikada Güzel Köyden’un uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

6.1.KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü
Güzel Köyden; kişisel verilerin korunması faaliyetlerini düzenleyen ve bu alanda ülkemizin idari otoritesi olan KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından, şikayet halinde ya da resen yapılan inceleme sonucunda tebliğ edilen kararları derhal uygular. Ayrıca KVK Kurulu tarafından tesis edilen ilke kararlarını da veri mahremiyeti kuralları olarak benimser.

6.2.Veri Sahibi İlişkileri Yükümlülüğü
Güzel Köyden; veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırır.
KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurarak kendileri ile ilgili aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirler:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 5. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep

6.3.Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü
Güzel Köyden; Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen kriterleri sağlaması halinde, KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmalıdır. Sicil; kamuya açık şekilde  tutulmakta olup, ilgili kişi  veya kişiler tarafından incelenebilmektedir.

6.4.Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü
Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin, yetkilendirdiği kişiler tarafından bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütür. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla Güzel Köyden KVK Aydınlatma Metni, www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinde yayımlanmıştır.

6.5.Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Güzel Köyden, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Güzel Köyden, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamak amacı ile imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri alır.

Bu kapsamda Güzel Köyden; Kanun’un 12. maddesi ve KVK Kurulu tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanmış olan Veri Güvenliği Rehberi’ne riayet eder. Güzel Köyden tarafından; kişisel veri güvenliği amacı ile aşağıda yazılı idari ve teknik tedbirler alınır.

7.1.İDARİ TEDBİRLER

 • Güzel Köyden tarafından; kişisel veri kategorileri, veri sahipleri, işleme amaçları ve alınan güvenlik tedbirlerinin yer aldığı Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur.
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli kurumsal politika ve prosedürler oluşturularak bunların işlerliliği ve devamlılığı sağlanır.
 • Çalışanlarla gizlilik taahhütnameleri imzalanır.
 • Farkındalık eğitim ve toplantıları yapılarak kurum içi veri koruma bilinci oluşturulur.
 • Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, grup şirketler yada 3. Şirketler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
 • İş sözleşmeleri ve disiplin yönetmeliklerine kanuna uygun hükümler eklenir.
 • Şartların sağlanması halinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi VERBİS’e kayıt ve bilgi girişi işlemleri tamamlanır.
 • Veri işleyenler ile imzalanan sözleşmelere Veri Güvenliği hükümleri eklenir.

7.2.TEKNİK TEDBİRLER

 • Güzel Köyden tarafından; kişisel veri içeren fiziksel ve elektronik ortamların güvenliği sağlanır.
 • Kötü amaçlı yazılımlara karşın kişisel veriler düzenli aralıklarla yedeklenir ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanır.
 • Siber güvenliğin teminin sağlanması amacıyla bilişim ağlarına yönelik önleyici sistem ve yazılımlar
 • Güzel Köyden çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkisi, görev ve yetki kontrolleri devamlı suretle sağlanarak oluşturulur.

7.3.KİŞİSEL VERİ İHLALİ
Güzel Köyden; işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, 72 saat içerisinde durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirir. Bu sebeple Güzel Köyden Veri İhlali Prosedürü oluşturulmuş; bu prosedür kapsamında Veri Güvenliği Kurulu tarafından Güzel Köyden bünyesindeki tüm ihlal tatbikatları kurgulanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
  Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik oluşturduğu Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gereği kişisel verilerin imhasına ilişkin gerekli tüm iç sistemlerini oluşturmuştur.
 1. REVİZYON
  İşbu Politika, Veri Güvenliği Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.
  Güzel Köyden KVK Politikası, Güzel Köyden tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İşbu Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Veri Güvenliği Kurulu onayına sunularak güncellenir. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
  Güzel Köyden, idari otorite olan KVK Kurumu tarafından yapılacak olan yasal düzenlemelere paralel olarak Güzel Köyden KVK Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  İşbu politikada veya mevzuatta oluşabilecek revizyonlar tarih ve konu belirtilerek politikaya eklenecek, gerekli duyurular yapıldıktan sonra politikanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. Güzel Köyden KVK Politikası’nın güncel versiyonu Güzel Köyden’a ait internet adresi www.guzelkoyden.com üzerinden yayımlanacaktır.