Ara

Ara

GÜZEL KÖYDEN
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

Veri Sahibi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Güzel Köyden; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

Kapsam ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.
Güzel Köyden tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Güzel Köyden tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

 • Güzel Köyden tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • Kampanyaların aktarılması ve hizmetlerin doğru şekilde ifa edilebilmesi amacıyla müşteri adres ve iletişim bilgilerinin kaydı,
 • www.guzelkoyden.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerin bilgilerinin teyidi,
 • Güzel Köyden’in ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 • Gıda teknolojileri faaliyetleri altyapılarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 • Güzel Köyden’in sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

Güzel Köyden’e iletılen öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir. Bu kişi ve kurumlar; Güzel Köyden’in de içinde bulunduğu API Group topluluğunda bulunan tüzel kişiler, bağlı işletmeler, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Güzel Köyden’in hizmet aldığı danışman ve tedarikçiler, iş ortakları ve bunlardan bağımsız özel veya kamu kişilikleri olabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Güzel Köyden ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Güzel Köyden’e ileten tarafa aittir.

Kişisel verilerin korunması kapsamında Güzel Köyden’e iletilecek olan talepler mutlaka işbu Aydınlatma Metni ekinde yayımlanan Başvuru Formu vasıtasıyla iletilmelidir. Bahsi geçen form ile Barbaros Mah. Ağaoğlu My Office D: 63 K: 15 Ataşehir İstanbul adresine posta veya şirketimiz bünyesinde kayıtlı e-mailiniz vasıtasıyla kvkk@apigroup.com.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile Güzel Köyden’e başvuruda bulunma imkânınız bulunmaktadır.

Başvuruyu müteakip Güzel Köyden; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Güzel Köyden’in 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Ayrıca Güzel Köyden’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

GÜZEL KÖYDEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

HEDEF VE KAPSAM

Gıda güvenirliliği hassasiyetine haiz Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır), hukuk düzenine uyum konusunda da azami özeni göstermeyi benimsemiştir. Binaenaleyh; Güzel Köyden bünyesinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından gerekli veri mahremiyeti sistemleri inşa edilmektedir.

Güzel Köyden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Bundan böyle “Güzel Köyden KVK Politikası” olarak anılacaktır) ile Güzel Köyden tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilke ve esaslar düzenlenmektedir. Güzel Köyden’in, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Güzel Köyden KVK Politikası ile Güzel Köyden tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda Güzel Köyden’in yerine getirmesi gereken hususlar ortaya konulmaktadır. İşbu politika ile Güzel Köyden’in benimsediği kişisel veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. Güzel Köyden KVK Politikası, Güzel Köyden tarafından KVK Kanunu ve sair mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Güzel Köyden; KVK Kanunu gereği amaç ve vasıtalarını belirlemekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinde “veri sorumlusu” sıfatına haizdir ve işbu politika ile veri sorumlusu sıfatı sebebiyle edinmiş olduğu yükümlülükleri kamuoyuna duyurmaktadır.

TANIMLAR

Güzel Köyden KVK Politikası’nda ve mevzuatta yer alan önemli tanımlar anlamlarıyla birlikte aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikteki Kişisel Veri; Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Veri Sahibi; Kişisel verisi işlenen belirli yada belirlenebilir gerçek kişi (İlgili kişi)

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan muvafakat

Anonim Hale Getirme; Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan organizasyon dışı gerçek ve tüzel kişi

KVK Kanunu (Kanun): 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu (Kurum): Kişisel Verileri Koruma Kurumu

VERBİS: KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı nezdinde kamuya açık şekilde tutulan Veri Sorumluları Sicili.

Güzel Köyden (Şirket): Agri Trade Gayr. Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş.

Güzel Köyden KVK Saklama ve İmha Politikası: Bünyesinde barındırdığı kişisel verilerin saklanma, silinme, yok edilme ve anonim hale gelme süreçlerinin düzenlendiği Güzel Köyden tarafından tanzim edilmiş olan politika

Güzel Köyden Veri İhlali Prosedürü: Güzel Köyden bünyesinde oluşabilecek veri ihlali ihtimalinde izlenecek süreçlerin düzenlendiği prosedür.

Güzel Köyden Veri Sahibi Başvuru Formu: Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.

Güzel Köyden Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu: Güzel Köyden’e veri sahipleri tarafından yapılacak başvuru usullerini ve bu başvuruların cevaplandırılması süreçlerini düzenleyen kılavuz.

Güzel Köyden KVK Politikası: Güzel Köyden Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası.

Grup Şirketler: API Group bünyesinde yer alan topluluk şirketleri.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik: 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik.

Veri Güvenliği Kurulu: API Group tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan kurul.

VERİ GÜVENLİĞİ KURULU

Veri Güvenliği Kurulu; Güzel Köyden’in bağlı olduğu API Group bünyesinde işlenen kişisel verilerin korunmasından ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sürecinin takibinden sorumlu olan birimdir.

API Group Finans ve İdare ve Pazarlama departmanları temsilcilerinden oluşur. Kurul tarafından gerek duyulması halinde veya talep doğrultusunda gerekli toplantılar gerçekleştirilir. Politikaların revizyonu ve mevzuata uyumu Veri Güvenliği Kurulu tarafından kontrol edilir. Bu kapsamda ilgili birim veya kişi tarafından yürütülecek temel faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır: Kişisel verilerin korunması alanında gerekli rol ve görevlendirmelerin yapılması, Mevzuata uyum açısından ilgili dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin yürütülmesi, KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin takibi.

4.1.ROL VE GÖREVLER

Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından VERBIS kayıt ve bilgi girişi işlemleri ve “Güzel Köyden Kişisel Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu” gereği ‘Veri sahibi ilişkileri ve ilgili mekanizmaların işlerliliğini kontrolü’ görevlerini ifa edecek olan “İrtibat kişisi” Veri Güvenliği Kurulu kararı ile atanır. Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, kişisel veri mahremiyeti uyumunun temini için duyulacak ihtiyaçlar sebebi ile atanacak görevli kişilere birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir.

4.2.POLİTİKA, PROSEDÜR, REHBER VE KILAVUZLARIN HAZIRLANMASI

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanmasının temini amacıyla Veri Güvenliği Kurulu tarafından; Güzel Köyden adına veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda yazılı dokümanlar hazırlanarak yayımlanır. Güzel Köyden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Güzel Köyden Kişisel Veri İhlali Prosedürü Güzel Köyden Veri Sahibi İlişkileri Kılavuzu POLİTİKA ESASLARI

5.1.TEMEL İLKELER

Güzel Köyden tarafından, kişisel verilerin işlenmesi esnasında aşağıda yazılı temel ilkeler benimsenecektir.

5.1.1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme Güzel Köyden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVK Kanunu başta olmak üzere, kişisel veri işleme faaliyetlerini, veri mahremiyeti mevzuatına ve dürüstlük kuralına uygun şekilde yürütür.

5.1.2.İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme Güzel Köyden, işlemekte olduğu kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri alır ve süreç takibini sürdürür.

5.1.3.Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme Güzel Köyden; kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacının, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir) gerekmektedir. Bu çerçevede Güzel Köyden, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurur.

5.1.4.Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme Güzel Köyden; işlemekte olduğu kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza eder. Güzel Köyden, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. Bu doğrultuda oluşturulmuş olan Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na riayet edilir.

5.2.HUKUKA UYGUN İŞLEME FAALİYETİ

Güzel Köyden; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirlenen veri işleme şartlarına ve Güzel Köyden KVK Aydınlatma Metni’nde yazılı olan “veri işleme amaçlarına” uygun şekilde hareket eder. Güzel Köyden, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları kurgular. Ayrıca kurum içi eğitimlerle veri mahremiyeti konusunda personel farkındalığını sağlayarak sürecin sürekliliğini hassasiyetle yürütür. Güzel Köyden; kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, KVK Kanunu ve sair mevzuat ile Güzel Köyden KVK Politikası’nda ortaya konulan kurallara paralel şekilde faaliyet göstermektedir.

5.3. HUKUKA UYGUN VERİ AKTARIMI

Güzel Köyden tarafından; kişisel verilerin, grup şirketleri ve 3. Kişilerle paylaşımında veya kişisel verilerin 3. kişilerin paylaşımına açılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına sirayet edilir. Verilerin aktarıldığı 3. Kişilere, bahse konu kişisel verilerin güvenliğini sağlaması için gerekli tüm tedbir ve denetimler yaptırılır. YÜKÜMLÜLÜKLER Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymalıdır. Bu kapsamda işbu politikada Güzel Köyden’un uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

6.1.KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü Güzel Köyden; kişisel verilerin korunması faaliyetlerini düzenleyen ve bu alanda ülkemizin idari otoritesi olan KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından, şikayet halinde ya da resen yapılan inceleme sonucunda tebliğ edilen kararları derhal uygular. Ayrıca KVK Kurulu tarafından tesis edilen ilke kararlarını da veri mahremiyeti kuralları olarak benimser.

6.2.Veri Sahibi İlişkileri Yükümlülüğü Güzel Köyden; veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırır. KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurarak kendileri ile ilgili aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirler: Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

6.3.Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Güzel Köyden; Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te bahsi geçen kriterleri sağlaması halinde, KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmalıdır. Sicil; kamuya açık şekilde tutulmakta olup, ilgili kişi veya kişiler tarafından incelenebilmektedir.

6.4.Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin, yetkilendirdiği kişiler tarafından bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütür. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme amacıyla Güzel Köyden KVK Aydınlatma Metni, www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinde yayımlanmıştır.

6.5.Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü Güzel Köyden, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle; Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca, veri güvenliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların işletilmesi kapsamında gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Güzel Köyden, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek ve kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamak amacı ile imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri alır. Bu kapsamda Güzel Köyden; Kanun’un 12. maddesi ve KVK Kurulu tarafından hazırlanarak internet sitesinde yayımlanmış olan Veri Güvenliği Rehberi’ne sirayet eder. Güzel Köyden tarafından; kişisel veri güvenliği amacı ile aşağıda yazılı idari ve teknik tedbirler alınır.

7.1.İDARİ TEDBİRLER

Güzel Köyden tarafından; kişisel veri kategorileri, veri sahipleri, işleme amaçları ve alınan güvenlik tedbirlerinin yer aldığı Kişisel Veri İşleme Envanteri oluşturulur. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli kurumsal politika ve prosedürler oluşturularak bunların işlerliliği ve devamlılığı sağlanır. Çalışanlarla gizlilik taahhütnameleri imzalanır. Farkındalık eğitim ve toplantıları yapılarak kurum içi veri koruma bilinci oluşturulur. Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, grup şirketler yada 3. Şirketler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. İş sözleşmeleri ve disiplin yönetmeliklerine kanuna uygun hükümler eklenir. Şartların sağlanması halinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi VERBİS’e kayıt ve bilgi girişi işlemleri tamamlanır. Veri işleyenler ile imzalanan sözleşmelere Veri Güvenliği hükümleri eklenir.

7.2.TEKNİK TEDBİRLER

Güzel Köyden tarafından; kişisel veri içeren fiziksel ve elektronik ortamların güvenliği sağlanır. Kötü amaçlı yazılımlara karşın kişisel veriler düzenli aralıklarla yedeklenir ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanır. Siber güvenliğin teminin sağlanması amacıyla bilişim ağlarına yönelik önleyici sistem ve yazılımlar kurulur. Güzel Köyden çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkisi, görev ve yetki kontrolleri devamlı suretle sağlanarak oluşturulur.

7.3.KİŞİSEL VERİ İHLALİ

Güzel Köyden; işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, 72 saat içerisinde durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirir. Bu sebeple Güzel Köyden Veri İhlali Prosedürü oluşturulmuş; bu prosedür kapsamında Veri Güvenliği Kurulu tarafından Güzel Köyden bünyesindeki tüm ihlal tatbikatları kurgulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Güzel Köyden; KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik oluşturduğu Güzel Köyden Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gereği kişisel verilerin imhasına ilişkin gerekli tüm iç sistemlerini oluşturmuştur.

REVİZYON

İşbu Politika, Veri Güvenliği Kurulu tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da Veri Güvenliği Kurulu yetkilidir.

Güzel Köyden KVK Politikası, Güzel Köyden tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İşbu Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Veri Güvenliği Kurulu onayına sunularak güncellenir. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Güzel Köyden, idari otorite olan KVK Kurumu tarafından yapılacak olan yasal düzenlemelere paralel olarak Güzel Köyden KVK Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu politikada veya mevzuatta oluşabilecek revizyonlar tarih ve konu belirtilerek politikaya eklenecek, gerekli duyurular yapıldıktan sonra politikanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. Güzel Köyden KVK Politikası’nın güncel versiyonu Güzel Köyden’a ait internet adresi www.guzelkoyden.com üzerinden yayımlanacaktır.

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKAMIZ

Güzel Köyden olarak, ziyaretçilerimizin web sitemizde yaşadığı deneyimi iyileştirmek ve onlara daha iyi hizmet verebilme amacıyla Çerez (Cookie) kullanmaktayız. Ziyaretçilerimiz; çerez kullanımını, tarayıcı ayarları üzerinden kontrol ederek engelleyebilecek ve önceki kullanımlara dair verileri imha edebileceklerdir. Ancak çerez kullanımının engellenmesinin; ziyaretçilerimizin, internet sitemizde yaşadığı deneyimi etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Toplanan verileriniz ile alakalı düzenlemelere internet sitemizde yer alan KVK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie), bir internet sitesini /mobil siteyi ziyaret ettiğinizde veya bir mobil uygulamayı cihazınıza yüklediğinizde, ilgili site veya uygulama tarafından, tarayıcınız veya uygulama üzerinden cihazınıza (veya ağ sunucunuza) yüklenen ve saklanan küçük bilgi parçacıkları içeren metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez (Cookie) Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Kesinlikle gerekli çerezler olarak da kabul edilen teknik çerezler; Güzel Köyden tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi vasıtasıyla verilerin elektronik hizmetin kullanılması için gereken minimum bilgilerdir. Teknik çerezler ile internet sitemizin sağlıklı şekilde çalışması sağlanmakta ve çalışmayan sayfa ve alanlar tespit edilmektedir.

İşlevsellik/Tercih Çerezleri (Preference Cookies): Tercih çerezleri; kullanıcı tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi vasıtasıyla girilen dil tercihi, giriş bilgileri gibi verilerin bir sonraki girişlerde Güzel Köyden tarafından hatırlanarak kullanıcının otomatik giriş yapabilmesi gibi pratik ve işlevsel çözümler sağlar.

İstatistik/Performans Çerezleri (Performance Cookies): İstatistik çerezleri; kullanıcı tarafından internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen eylemlerinin anlaşılmasını sağlar. Güzel Köyden; daha doğru bir analiz için, istatistik çerezlerini Google Analytics vasıtasıyla anonim şekilde işlemektedir.

Neden Çerez (Cookie) Kullanıyoruz?

Güzel Köyden olarak, çerez kullanımımızın amacı, ziyaretçilerimizin web/mobil sitemizde yaşadıkları deneyimi onlara özel hale getirerek iyileştirmektir. Bu veriler; web/mobil sitemizin ziyaretçilerimiz için işlevselliğini artırmamıza, internet sitemizin kullanım kolaylığını ve işlevselliğini ölçerek geliştirmemize ve size daha iyi hizmet vermemize olanak sağlamaktadır.

Çerez (Cookie) Kullanımının Yönetimi

Ziyaretçilerimiz, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini yöneterek kişiselleştirebilir ve bilgi paylaşımını kısıtlayabilir, ayrıca Güzel Köyden’e ait www.guzelkoyden.com uzantılı internet adresinde yer alan “çerez pop-upı” vasıtasıyla çerez kullanımını reddedebilirler. Ancak bu durum internet sitemizin bazı işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilir. Çerez kullanımını engelleyen ziyaretçilerimiz, buna bağlı olarak gelişebilecek performans sorunlarını kabul etmiş sayılır.

Çerez kullanımını kısıtlamak için aşağıda her bir tarayıcı karşısında yazılı linkleri takip edebilirsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://www.help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://www.support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://www.tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome chrome://settings/cookies
Internet Explorer https://www.support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://www.support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Back to Top
Ürün Sepete Eklendi