GÜZEL KÖYDEN
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme; 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden tanzim edilmiş olup, aşağıda mukim maddeleri içermektedir.

1. KONU
İşbu sözleşmenin konusu; SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat gereğince sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Güzel Köyden)
Adres: Barbaros Mah. Ağaoğlu My Office D: 63 K: 15 Ataşehir İstanbul
Telefon: +90 236 404 04 24
E-posta: info@guzelkoyden.com

3. ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak; Ürüne karşılık olarak, www.guzelkoyden.com isimli internet sitesi aracılığıyla ödeme yapan kişi ALICI olarak anılacaktır. SATICI tarafından; aksi belirtilmediği müddetçe, ALICI’nın ödeme veya üye kayıt işlemleri esnasında bildirmiş olduğu iletişim bilgileri, esas alınacaktır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Sözleşme konusu hizmet; tüketici sıfatına haiz ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerden ibaret olacaktır ve bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır. Ürün; www.guzelkoyden.com uzantılı internet adresinde yer alan ve tüketiciye sunulan herhangi bir mal veya hizmet olabilecektir.

Sözleşme Tarihi:
Ürünün teslim tarihi/saat aralığı:
Mal/Ürün/Hizmet Türü:
Sipariş Numarası:
Ürün Adı:
Miktarı:
Satış Fiyatı (Vergiler Dahil):
Sipariş bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı veya Banka Kartı
Teslimat Şekli: Servis/Anlaşmalı Kargo
Teslim masraflarının tutarı :12,99 TL

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4′te belirtilen Ürün’ün temel nitelikleri, sipariş ücreti, ödeme şekli ve teslimat detaylarına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu Güzel Köyden tarafından www.guzelkoyden.com adresi üzerinden yayımlanan politika ve bildiriler konusunda aydınlatıldığına dair elektronik ortamda açık şekilde rıza verdiğini beyan eder.
5.2 – Ürün, SATICI tarafından; otuz (30) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile ALICI tarafından ödeme ya da üye kaydı esnasında kaydedilen adrese gönderilir. Aksi halde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme haklı saklıdır.
5.3 – Ürün’ün; ALICI‘nın ödeme veya üye kaydı esnasında Güzel Köyden’e iletmiş olduğu iletişim bilgilerinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle teslim edilememesinden Güzel Köyden sorumlu tutulamaz.
5.4 – Ürün’ün ALICI’ya teslimi için işbu mesafeli satış sözleşmesinin ALICI tarafından kabulüne dair onayın www.guzelkoyden.com internet sitesi aracılığıyla verilmesi ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya ilgili banka tarafından ödemenin iptali halinde Güzel Köyden Ürün’ün ALICI’ya teslimi yükümlülüğünden muaf olmuş kabul edilir. Ürün ALICI’ya teslim edilmiş ancak bedel ödenmemiş ise ALICI; Ürün’ü aynen, derhal ve en geç 24 saat içerisinde Güzel Köyden’e geri iade etmekle yükümlüdür.
5.5 – Sipariş konusu mal veya edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Güzel Köyden, Ürün’ü söz konusu imkansızlık sebebiyle süresi içinde teslim edemeyecek ise, bu durumu, öğrendiği an itibariyle 3 gün içinde ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde ALICI, internet sitesinden siparişin iptal edilmesini talep edebilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği sipariş tutarı en geç 14 gün içerisinde kendisine ödenir.
5.6.ALICI tarafından, SATICI’nın belirlemiş olduğu taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Ürün’ün gönderilmesini talep edilmesi durumunda, Ürün’ün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

6. CAYMA HAKKI
6.1. ALICI; SATICI’dan temin ettiği, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
6.2. Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin mevzuat gereği; ALICI, www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi üzerinden satın aldığı gıda ürünlerine ilişkin cayma hakkına sahip değildir.
6.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya ait yukarıda yazılı iletişim adreslerine iadeli taahhütlü-adi posta veya eposta yolu ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
6.4. ALICI; işbu sözleşmenin akdedilmesiyle birlikte cayma hakkı hususunda bilgilendirildiğini açık şekilde beyan eder.

7. İADE PROSEDÜRÜ
7.1. Yukarıda belirtildiği üzere; yiyecek ve içecek ürünleri üzerinde cayma hakkı bulunmamaktadır. Cayma hakkının kullanılarak satın alınan ürünün hukuka uygun şekilde iade edilebilmesi için iade edilecek ürünlerin; ALICI tarafından, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
7.2. ALICI; cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya veya SATICI tarafından yetkilendirilen kişi/kurum’a iade etmekle yükümlüdür.
7.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on dört (14) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve bu süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
7.4. .ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
7.5. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade aşamasında kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
7.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya tedarikçi kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin ürünler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin ürünler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin ürünler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9. TÜKETİCİ SIFATI İLE BAŞVURU İMKANLARI
9.1. SATICI ve ürünleriyle ilgili tüketici hukukuna ilişkin başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde ve aşağıda belirtilen maddi sınırlar dahilinde, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine iletebilir. Maddi sınırlara ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;
a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmıştır.

ALICI; işbu sözleşmeyi onaylayarak Tüketicinin Hukukunun koruduğu haklarına ilişkin bilgilendirildiğini, SATICI tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi aracılığıyla yayımlanan tüm bildiriler hakkında aydınlatıldığını kabul etmiş sayılır.