GÜZEL KÖYDEN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, 2. maddede bilgilerine detaylıca yer verilecek olan SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ve ek ücretleri ödemeyi kabul ettiğini beyan eder. SATICI tarafından 3 yıl süreyle saklanacak olan işbu sözleşme; siparişin tamamlanması halinde SİPARİŞ VEREN’in iletmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir.

2. SATICI BİLGİLERİ
Ünvan : Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Güzel Köyden)
Adres : Ulu Cami Mah. 282/3 Sk. No:2/3A Akhisar Manisa
Telefon: +90 236 404 04 24
E-posta: info@guzelkoyden.com

3. ALICI BİLGİLERİ
İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin ödemesini yapan kişi bundan böyle ALICI olarak anılacaktır. Aksi belirlenmediği müddetçe, ALICI tarafından ödeme veya üyelik işlemleri esnasında bildirilen iletişim bilgileri esas alınacaktır.

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
İşbu sözleşmenin konusunu; ALICI tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinden sipariş edilen ürünler oluşturmaktadır ve bundan böyle “ÜRÜN” olarak anılacaktır. “ÜRÜN” Güzel Köyden tarafından; internet sitesi üzerinden tüketiciye sunulan herhangi bir mal veya hizmet olabilecektir.

Sözleşme Tarihi:
Ürünün teslim tarihi/saat aralığı:
Mal/Ürün/Hizmet Türü:
Sipariş Numarası:
Ürün Adı:
Miktarı: 1
Satış Fiyatı (Vergiler Dahil):
Sipariş bedelinin ödenme şekli: Kredi Kartı veya Banka Kartı
Teslimat Şekli: Servis/Anlaşmalı Kargo
Teslim masraflarının tutarı :12,99 TL

6. CAYMA HAKKI
6.1. ALICI; SATICI’dan temin ettiği, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
6.2. Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin mevzuat gereği; ALICI, www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi üzerinden satın aldığı gıda ürünlerine ilişkin cayma hakkına sahip değildir.
6.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya ait yukarıda yazılı iletişim adreslerine iadeli taahhütlü-adi posta veya eposta yolu ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
6.4. ALICI; işbu sözleşmenin akdedilmesiyle birlikte cayma hakkı hususunda bilgilendirildiğini açık şekilde beyan eder.

7. İADE PROSEDÜRÜ
7.1. Yukarıda belirtildiği üzere; yiyecek ve içecek ürünleri üzerinde cayma hakkı bulunmamaktadır. Cayma hakkının kullanılarak satın alınan ürünün hukuka uygun şekilde iade edilebilmesi için iade edilecek ürünlerin; ALICI tarafından, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
7.2. ALICI; cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ürün’ü SATICI’ya veya SATICI tarafından yetkilendirilen kişi/kurum’a iade etmekle yükümlüdür.
7.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on dört (14) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve bu süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
7.4. .ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
7.5. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade aşamasında kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
7.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya tedarikçi kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin ürünler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin ürünler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin ürünler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9. TÜKETİCİ SIFATI İLE BAŞVURU İMKANLARI
9.1. SATICI ve ürünleriyle ilgili tüketici hukukuna ilişkin başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde ve aşağıda belirtilen maddi sınırlar dahilinde, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine iletebilir. Maddi sınırlara ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;
a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmıştır.
ALICI; işbu sözleşmeyi onaylayarak Tüketicinin Hukukunun koruduğu haklarına ilişkin bilgilendirildiğini, SATICI tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesi aracılığıyla yayımlanan tüm bildiriler hakkında aydınlatıldığını kabul etmiş sayılır.