GÜZEL KÖYDEN
KULLANICI & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar
İşbu sözleşme; www.guzelkoyden.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten  Ulu Cami Mah. 282/3 Sk. No:2/3A Akhisar Manisa adresinde mukim Agri Trade Gayrimenkul Tarım Emlak San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Güzel Köyden” olarak anılacaktır) ve www.guzelkoyden.com internet adresine üye olan veya üye olmadan Site’den faydalanan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında tanzim edilmiş olup, bundan böyle Güzel Köyden ve Üye müştereken Taraflar olarak anılabilecektir.

Konu
İşbu Sözleşme’nin konusu; Üyenin Güzel Köyden’e ait www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesinden faydalanma şartlarının belirlenmesi ve www.guzelkoyden.com uzantlı internet sitesi aracılığıyla tanıtılan ürün ve hizmetlerin Güzel Köyden tarafından Üyeye elektronik ortamda sunumunu içermektedir.

Yükümlülükler
Güzel Köyden; Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde geçerli sürelere riayet edilerek, teknik arıza ve mücbir sebepler hariç olmak üzere, Üyenin, sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Üye, site içindeki faaliyet iletişimlerinde genel ahlaka ve kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, fıkri ve sınai haklara aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk yalnızca Üye üzerinde olur ve bu durumda Güzel Köyden yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve bunlar hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.
Üyenin; Güzel Köyden tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği ile ilgili hususlar tamamen Üyenin  sorumluluğundadır. Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerden muhafaza edilmesi gibi hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı Üyenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Güzel Köyden’in, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Üye, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Güzel Köyden; Üye tarafından kendisine iletilen verilerin doğruluğunu ya da güncelliğini araştırmakla ve bu bilgilerin güvenli ve hukuka uygun olduğunu taahhüt veya garanti etmekle yükümlü değildir. Güzel Köyden söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
Üye, Güzel Köyden’in yazılı muvafakatı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Yürürlük
Üye tarafından; üye kaydı yada üye olmadan devam ettiği esnada işbu sözleşme ile alakalı onay kutusuna yapılan işaretleme (opt-in) ile Üyenin işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlaşılır. İşbu Sözleşme; Üye tarafından www.guzelkoyden.com uzantılı internet sitesine üye olunduğu anda karşılıklı olarak yürürlülüğe girer. Üye olmadan devam edilmesi halinde ise sözleşme, onay kutusuna yapılan işaretleme ile akdedilir ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

Kişisel Verilerin Korunması
Güzel Köyden tarafından; kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum amacıyla Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni yayımlanmıştır. Söz konusu bildiri ile üyenin kişisel bilgilerinin ne şekilde işlenip, aktarılacağını açıklanmış, Üye yasal hakları hususunda detaylıca bilgilendirilmiştir.
İşbu sözleşme ile Üye; kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatmayı okuyup, idrak ettiğini kabul ve beyan eder.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme; herhangi bir sebeple taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Güzel Köyden; işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal eden Üyenin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler Güzel Köyden tarafından ifa edilemez hale gelirse, Güzel Köyden bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Revizyon
Güzel Köyden, ticari çıkarlar ve mevzuat hükümlerinde değişiklikler sebebiyle Sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sitede yayımlanan değişikliklerin takibi Üyenin sorumluluğundadır.

Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara iletilecek olan tüm bildirimler, Üye tarafından bu sözleşme veya başka bir işlem esnasında Güzel Köyden’e iletilen adres veya e-maile gönderilecektir. Üye; işbu sözleşme esnasında belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını peşinen kabul eder.

İhtilaflarin Çözümü
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.